Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Contact

 

Kerngegevens

Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur 

Tel. 0342-460010
Website: www.ewv.nl
E-mail: info@ewv.nl 

Bankgegevens

IBAN bankrekeningnummer: NL02INGB0006881455
BIC: INGBNL2A
KvK: 41187610

Fiscaal nummer

RSIN: 8059.94.464

 

 

 

Doel

Het doel van het Evangelisch Werkverband is als volgt verwoord in artikel 2 van de statuten:
1) De stichting heeft ten doel:
a. dienstbaar te zijn aan de Protestantse Kerk in Nederland
b. binnen het kader van het in sub a genoemde kerkgenootschap evangelische gemeente-opbouw gestalte te geven en proefpolders te creëren waar alle aspecten van evangelische gemeente-opbouw kunnen worden beleefd.
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2) De stichting heeft haar grondslag zoals omschreven onder ‘onze uitgangspunten' in het Manifest van de Evangelische beweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
3) De stichting beoogt niet het maken van winst

Bestuurssamenstelling (1 dec 2013)

Ds. Peter Smilde - voorzitter (a.i.), Ds. Mirjam Kollenstaart - secretaris, Drs. Cees Hendriks - penningsmeester, Ds. H. Poot - lid, Ds. Mw. Netty de Jong - lid, Dhr. Arie Korengevel - lid.

Beloningsbeleid

Bestuurders van het Evangelisch Werkverband worden niet beloond voor hun bestuurswerkzaamheden (onbezoldigd)

Financiële verantwoording 2013

Hier vindt u de Staat van Baten en Lasten + Toelichting uit de - door de accountant gecontroleerde - Jaarrekening 2013. Een kopie van de gehele Jaarrekening 2013 wordt u op verzoek toegezonden.   

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hier vindt u het bestuursverslag met het overzicht van de EW activiteiten in 2013. Wilt u direct op de hoogte blijven vraag dan de EW Nieuwsbrief aan

Beleidsnotitie EW

Door deze link te klikken vindt u de concept beleidsplan (nov 2013). Naar verwachting eerste kwartaal 2014 is dit concept verder uitgewerkt en vastgesteld door het bestuur van het Evangelisch Werkverband. 

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband