Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie

Studenten

Veel theologiestudenten delen de droom voor geestelijke vernieuwing van de kerk. In deze ‘leiders van de kerk van morgen' willen we nu al investeren. Studentenpartners krijgen gratis conferenties en materiaal aangeboden, worden geholpen bij het vinden van een persoonlijke coach, een stage- of leervicariaatsplaats, enzovoorts.

Ja, ik wil graag studentpartner in vernieuwing worden

Waarom partner in vernieuwing worden?

Het kan soms een eenzame uitdaging zijn: je studeert met een ideaal voor ogen. Maar de studie kan je ook voor existentiële geloofsvragen stellen. Hoe kun je studeren met de droom van de geestelijke vernieuwing van de kerk helder in het vizier?

Daarom bouwen we aan een netwerk van predikanten en theologiestudenten, die de droom met elkaar delen. Die elkaar willen ondersteunen, die de missie van het Evangelisch Werkverband willen ondersteunen en die wij vanuit het Evangelisch Werkverband mogen ondersteunen bij het realiseren van hun visie en missie.

Wat kan het partnerschap inhouden?

 • ‘Studentenpartners in vernieuwing' hebben het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur en de staf van het EW.
 • Studentenpartners kunnen een beroep doen op het EW voor ondersteuning en begeleiding, zowel persoonlijk als bij onderdelen van hun studie.
 • Studentenpartners worden geadviseerd bij het vinden van een leervicariaatsplaats bij een partner in vernieuwing.
 • Studentenpartners worden desgewenst geholpen bij het vinden van een persoonlijke coach tijdens hun studie
 • Studentenpartners kunnen subsidie krijgen voor het bijwonen van geselecteerde studieconferenties over evangelicale theologie en spiritualiteit.
 • Studentenpartners kunnen de gratis e-mailnieuwsbrief voor theologiestudenten ontvangen met voor hen interessante aanbiedingen.
 • Beginnende partnerpredikanten kunnen mentoraat aanvragen van een meer ervaren partnerpredikant
 • Studentenpartners krijgen korting op hun aankopen van EW materiaal en op conferentiekosten.
 • Studentenpartners kunnen gratis gebruik maken van de ‘beroepingsbank': het EW geeft namen van partners desgewenst door aan gemeenten die op zoek zijn naar een predikant met visie voor geestelijke vernieuwing.
 • Studentenpartners mogen door bestuur/staf van het EW benaderd worden voor advies en hulp in voorkomende gevallen.
 • Studentenpartners kunnen - waar mogelijk - ingeschakeld worden voor representatieve taken (inbreng in organen van de kerk, spreekbeurten, enz., uiteraard in overleg en naar gaven en mogelijkheden).
 • Het EW organiseert jaarlijks een theologendag met
  a: Een gedegen en bemoedigende theologische inleiding
  b: Ruimte voor gesprek en ontmoeting
  c: Ruimte voor lofprijzing en gebed/voorbede
  Voor studentenpartners is deze dag gratis toegankelijk. 

Wij investeren graag in studenten die met geloof en visie de kerk in Nederland willen dienen en die willen investeren in de geestelijke vernieuwing van die kerk.

Ja, ik wil graag studentpartner in vernieuwing worden.

Theologie studeren

'De vreze des HEREN is het begin der kennis' Spreuken 1: 7.

Jongeren die theologie willen gaan studeren geeft het EW graag advies over de beste studieweg, die ze daarbij kunnen gaan.
Eeuwenlang is de theologie beschouwd als 'koningin van de wetenschappen'. Het was de basis voor alle overige wetenschapsbeoefening. Wetenschap was immers: het navorsen van Gods wondere scheppingswerk.
Maar in de tijd van de 'Verlichting' werden de bakens verzet. Het ‘Ni Dieu et ni Maitre' (Geen God en geen meester) van de Franse revolutie raakte de theologische wetenschap diep. Friedrich Nietzsche verwoordde het misschien wel het scherpst in zijn die fröhliche Wissenschaft'' (1882). Hij schrijft daar van een man, die op klaarlichte dag met een lantaarn over de markt rent, luid roepend: Ik zoek God!' De mensen spotten met hem en lachen hem uit. Uiteindelijk roept de man: 'God is dood' en wij hebben Hem vermoord!. De mensen begrijpen hem niet, waarop hij verzucht: 'Ik kom te vroeg'.
Inderdaad is het pas een eeuw later dat de westerse cultuur volkomen losraakt van God.
Ook in de Nederlandse kerk hebben we gezien hoe theologen hun geestelijke bagage kwijtraakten: eerst twijfelden ze aan het gezag van de Bijbel, toen aan de goddelijkheid van Jezus. Uiteindelijk aan het bestaan van God Zelf. Er bleef weinig 'blijde boodschap' over.

Voor theologiestudenten is het niet eenvoudig om gelovig overeind te blijven in de stortvloed van meningen en visies die twijfel zaaien en de Bijbel onder kritiek stellen. Menig student die vol idealen aan de studie begon heeft onderweg de nodige geloofscrises meegemaakt. Wie is er dan om te helpen?

Gelukkig wordt er waardevol studentenwerk gedaan door verenigingen die bij IFES zijn aangesloten. Maar hoe zou het zijn om elke theologiestudent die dat wil in contact te brengen met een ervaren predikant, die hem/haar wil coachen zowel in het persoonlijk geestelijk leven als in de studie? Het EW zorgt ervoor.

In de studie wordt onderscheid gemaakt tussen de bachelor- en de masterstudie.
Aan de universiteit van Leiden en Utrecht is de bachelorstudie een seculier-theologische opleiding. Pas in de masterfase van de studie komt men bij de PThU (de Protestantse Theologische Faculteit) te studeren. In Kampen kan men ook de bachelorfase aan de PThU volgen. Binnen de PThU zijn we blij met nieuwe visie om ook het werk van orthodox/evangelische theologen te bestuderen.
Spannend blijft de vraag naar de integratie van wetenschappelijke theologiebeoefening en het bouwen aan een persoonlijke relatie met Christus, aan het geestelijk leven van de a.s. herders en leraars van de gemeente.

Voor de bachelorfase raadt het EW momenteel een studie aan in Kampen, Apeldoorn (bij de Christelijke Gereformeerde Universiteit) of Heverlee (de Evangelische Theologische Universiteit, die in België een volledige licentiaaterkenning heeft).

Voor de masterstudie die toeleidt naar het ambt van herder en leraar in de Protestantse kerk dient men aan de PThU te studeren. Een aantal vakken kunnen echter ook gevolgd worden aan het 'Centre for Evangelical and Reformation Theology'. Aan de Vrije Universiteit is het mogelijk via dit instituut de masterfase van de theologiestudie geheel of gedeeltelijk te doen. Ook bestaat de mogelijkheid tot promotie via de CERT. Voor informatie: Vrije Universiteit
Het EW is één van de oprichters en partners van het CERT.

Studentpartners willen we graag helpen met advies, coaching en leervicariaat.

Ja, ik wil graag studentpartner in vernieuwing worden

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband