Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

In Christus verbonden

In Christus verbonden

Training over innerlijke genezing en bevrijding voor predikanten, kerkelijk werkers en andere leiders in de kerk

In samenwerking met ConPas is er een nieuwe training ontwikkeld voor predikanten, kerkelijk werkers en andere leiders in de kerk rondom innerlijke genezing en bevrijding. Aan deze cursus zijn 60 uur toegekend in het kader van de Permanente Educatie (PKN).

In vijf (afzonderlijke) dagen krijg je onderwijs en ga je als deelnemer zelf door dit diepgaande proces heen, zodat je ook anderen hierin zult kunnen helpen. De training is ontwikkeld door en wordt gegeven door Hans en Annie de Weerd, die beide veel ervaring hebben met innerlijke heling en bevrijding.

Innerlijke vernieuwing door de Heilige Geest
In een veilige omgeving ontdek je in alle rust je belangrijke drijfveren en pijnpunten in je eigen leven en krijg je tegelijkertijd meer inzicht in mogelijke achterliggende kwetsuren bij gemeenteleden en pastoranten. Tijdens dit proces van ontdekking en ontmoeting wordt tijd genomen om open te staan voor innerlijke openbaring en heling door de Heilige Geest. Daardoor vindt opruiming en herstel plaats en mogen we gedurende de trainingsdagen steeds opnieuw een innerlijke bevestiging van Gods nabijheid ervaren. We verwachten dat je als predikant of kerkleider innerlijk vernieuwd en bevestigd wordt in je verbondenheid met de Vader en met nieuwe kracht en gaven in je gemeente en bediening komt te staan.

Theorie én praktijk
Trainers Hans en Annie de Weerd zullen naast het bijbels onderwijs, hun verrassende werkvormen en het praktiseren van verschillende gebeden ook putten uit de praktijkvoorbeelden die ze tijdens hun onderwijs, gebeden en gesprekken opgedaan hebben. Een kern van de training is leren gebeden praktiseren. Ook gaan we uit van leren gebaseerd op theorie én bestaande casuïstiek uit je eigen leven en de kerkelijke gemeenschap waar je leiding aan geeft.

Inhoud en opzet
De hieronder genoemde onderwerpen worden in de training verder toegelicht, uitgewerkt en gepraktiseerd. De onderverdeling in de verschillende dagen hangt mede af van de casuïstiek die zich aandient. Het kan zijn dat bepaalde onderwerpen eerder of later behandeld worden. Het onderwijs van de vijf afzonderlijke dagen hoort bij elkaar en de training kan dan ook alleen maar als één geheel gevolgd worden. De onderwerpen die behandeld worden zijn samen te vatten in de volgende dagthema's:

-          Dag 1: Gods tegenwoordigheid ervaren (en belemmeringen daarbij)

-          Dag 2: Zelfaanvaarding en de plek in het gezin (levenslijn en de rol van vader en moeder)

-          Dag 3: In beeld brengen van de familiegeschiedenis ((on)gezonde familie-patronen)

-          Dag 4: Het herstel van de wil (vergeving en het ontvangen van de diepe vrede van Christus)

-          Dag 5: Vrucht dragen en geestelijke strijd (en wat iemands diepste verlangens te zeggen hebben) 

Werkvormen

  • integratieve werkwijze
  • narratieve werkvormen
  • methodiek "een taal erbij"
  • contextueel gedachtengoed, genogram
  • kerngebeden 
  • lectio divina

Het gedachtengoed van Leanne Payne, Simone Pacot, Prof. Ivan Boszormenyi-Nagy (contextuele hulpverlening)

Aanbeveling 
"Als predikant ben je heel veel aan het dienen en geven en kom je vaak weinig aan zelfreflectie toe terwijl er wel veel op je af komt. Deze training biedt je die mogelijkheid om dichter bij jezelf te komen. Maar dan wel voor Gods aangezicht en biddend om de leiding en verlichting van de Heilige Geest. Deze cursus sterkt je om te leven in Zijn tegenwoordigheid. Dat is een zegen voor jezelf en voor allen die je tot dienst mag zijn." 
ds. Jelle de Kok, Toerustingsstafwerker EW

De eerstvolgende cursus 'In Christus verbonden' start op 26 oktober 2017 in Soest - meer informatie en aanmelden.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband