Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Ecclesiologie Rondom Jezus

In 'Rondom Jezus' geeft ds. Peter Smilde vanuit de Bijbel zijn visie op kerkverandering en - vernieuwing. Download hier een gratis exemplaar van 'Rondom Jezus'

Samenvatting: Rondom Jezus

De kerk als kring rondom Jezus
Kleine ecclesiologie, een Protestants Evangelische visie op de kerk
Peter Smilde, 2016

Download hier de uitgave Rondom Jezus gratis 

Het Nederlandse kerklandschap verandert in snel tempo. Kerken verdwijnen. Ook verschijnen er nieuwe initiatieven, zoals pioniersplekken, en worden oude kerken opnieuw uitgevonden. Maar vanuit welke visie werken kerkvernieuwers? Een frisse en bijbelse visie op de kerk is van groot belang, wil je niet achter de laatste trend aanlopen of vastkleven aan wat vertrouwd is. Om die reden heeft ds. Peter Smilde (voorzitter bestuur EW) 'Rondom Jezus' geschreven, een kleine ecclesiologie, waarin hij in het bestek van 50 pagina's een heldere visie op de kerk schetst, waarin uit zowel de evangelische als protestantse tradities wordt geput.

Hoofdstuk 2 vormt het hart van het boekje. Daarin onderscheidt hij drie dimensies (functies, taken) van de kerk, de basis, de bezieling en de beweging van de kerk:
1. Allereerst is er een basis nodig. De kerk is een huis van genade, waar een mens tot rust kan komen bij Jezus, de gekruisigde, die genadig is en zachtmoedig. De kerk is dus een plek waar zonden worden vergeven, wonden genezen en mensen gered. Dit is de basis van de kerk, de christologische dimensie.
2. Vervolgens is er bezieling nodig. De kerk is een woonplaats van de heilige Geest. Dat wil zeggen: heilige grond, waar God te vinden is en waar zijn Geest mensen bezielt, vernieuwt en in beweging zet. Dit is de charismatische dimensie van de kerk.
3. Ten slotte is er beweging nodig. De kerk is de voorhoede van het Rijk. Dat wil zeggen dat de kerk een beweging is van discipelen die de levensstijl van het Koninkrijk oefenen en uitdragen, als voorhoede. Dit is de eschatologische dimensie van de kerk.
Als één dimensie ontbreekt of onderontwikkeld is, trekt het gebouw van de kerk scheef.

Maar wat is de kerk nu in essentie? Daarover gaat hoofdstuk 1. De kerk zoals die in het Nieuwe Testament naar voren komt is niet een gebouw of een instituut rondom de bisschop of de dominee, zoals we in de kerkgeschiedenis zo vaak zien. De kerk is eenvoudigweg een kring van gelovigen rondom Jezus met een lichte bestuurlijke organisatie. Of ook wel genoemd: de gemeenschap der heiligen.

Deze kring van gelovigen rondom Jezus vraagt om een charismatische ambtsstructuur, lezen we in hoofdstuk 3. Dat wil zeggen dat voor de bestuursfuncties in de kerk gekeken moet worden naar gemeenteleden die 'vol van de heilige Geest' zijn en geestelijke gaven hebben ontvangen die relevant zijn voor het besturen van de kerk.

Evangelischen hopen terecht op een kerk die heilig is en Christus zuiver dient. Maar is dat wel te bereiken? En perk je daarmee de geestelijke ruimte van haar leden niet onnodig in? Over die vraag gaat het laatste hoofdstuk: de grenzen van de kerk. Daarin wordt ervoor gepleit de grens niet aan de buitenzijde te creëren, maar in het centrum: de persoon van Christus. Vanuit een helder geformuleerde identiteit kunnen gemeenteleden en gasten uitgedaagd worden te groeien in hun geloof en samen Christus te volgen. Niet als een dwingende eis, maar als een uitnodiging.

Download hier de uitgave Rondom Jezus gratis  

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband