Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

EW: een kerk waar het weer tintelt

De reactie van het EW bestuur naar aanleiding van het gesprek over de kerk in 2025

Het Evangelisch Werkverband wil graag mede richting geven aan het gesprek over de kerk in 2025. Het gaat over de basics die in de toekomst van de kerk van belang zijn. Een toekomst die echt besproken moet worden in de lokale kerkenraden en gemeenten. Ilonka Terlouw en Hans Maat spraken ook bij Trouw en bij Family7 over dit onderwerp.

Zoals ook in de pers op meerdere plaatsen verwoord zijn wij content met de organisatorische maatregelen én met de richting die de synode wil gaan. Tegelijkertijd mag het gesprek op korte termijn nog meer worden gevoerd over de inhoud van ons kerk-zijn. 

Wij hebben al richting het moderamen van de synode in een eerdere fase meegedacht. Veel van wat de nota beschrijft, herkennen wij. Tegelijkertijd willen wij naar lokale kerken een duidelijk signaal afgeven waar het in het gesprek over de basics eigenlijk om moet gaan. Niet bedoeld als een schaduwnota, maar als inspiratie bij de gesprekshandleiding die de synode neerlegt bij de kerkenraden. 

Wij sturen alle kerkenraden op korte termijn een paper met een praktische uitwerking van onderstaande top 5, die meegenomen kan worden met de handreiking van de PKN. 

Hieronder de formele reactie van het bestuur en de staf van het Evangelisch Werkverband:

Een kerk waar het weer tintelt

Reactie vanuit het Evangelisch Werkverband op de nota ‘Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg' 

Op de eerste pagina's van ‘Kerk 2025' tintelt er iets: de kerk wordt gezien als "gave van God." Dat is een kerk waar de vreugde vanaf spat, de "basics" weer zichtbaar zijn en de overtollige ballast is verwijderd. In deze visie resoneert de passie van het Evangelisch Werkverband. Vandaar herkenning en respect voor deze nota! Tegelijk zien we dat de praktische uitwerking van deze nota vrijwel alleen betrekking heeft op de wijze waarop de kerk georganiseerd is. Hoe noodzakelijk ook, wij geloven niet dat een reorganisatie alleen daadwerkelijke verandering teweeg zal brengen. Een kerk kan afslanken wat ze wil, maar wanneer de basics van het geloof de kerk niet van meet af aan bepalen, zal het geestelijk leven er niet opbloeien. Belangrijker dan welke structuur dan ook is dat gelovigen, ambtsdragers en predikanten leven met Christus, gebed prioriteit geven en zich laten leiden door de Geest. Daarom roept het Evangelisch Werkverband gemeentes, met hun kerkenraden en predikanten, op de nota Kerk 2025 te bespreken. En daarbij de basics als basis van het gemeenteleven grondig uit te werken. Daarbij gaat het naar onze mening om het volgende:

1. Zorg dat je weet Wie je belijdt!
In deze postmoderne tijd staat het idee van een gemeenschappelijk belijden van Christus onder druk. Veel kerken schrikken ervoor terug om voluit te belijden en te verkondigen dat Jezus Christus Verlosser en Heer is. Hij brengt onvolmaakte en zondige mensen bij God thuis. Deze belijdenis maakt de kerk tot een huis van genade, waarin mensen op adem komen, zich welkom voelen en zich tot in het diepst van hun wezen geliefd voelen. Een kerk die weet Wie ze belijdt krijgt weer karakter en zeggingskracht. We hoeven daarvoor niet te zoeken naar een nieuw geloof, soms wel naar nieuwe vormen en formuleringen van het door de eeuwen heen beleden geloof.

2. Geef ruimte aan het gebed!
In een kerk waar het tintelt wordt bovenal gebeden. In de nota 'Kerk 2025' is veel te vinden over de Bijbel, de uitleg daarvan en het geloofsgesprek. Dat is allemaal belangrijk, maar waarom staat er niets over het gebed, het spirituele hart van de kerk? Wij geloven dat het gebed de hemel opent en zegeningen in gang zet die boven ons kunnen uitgaan. Een biddende kerk leeft vanuit het diepe besef van de krachtige aanwezigheid van Christus door zijn Geest.

3. Maak ruim baan voor de Geest!
De Heilige Geest inspireert niet alleen tot Woordverkondiging, maar ook tot lofprijzing, gebed, genezing, bevrijding en zegening. Aandacht voor de heilige Geest heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de kerkenraad wordt samengesteld. Dan ga je biddend zoeken naar gelovigen met díe gaven die passen bij de openstaande taak. Bij het kiezen van ambtsdragers en kerkelijke leiders wordt vaak alleen gekeken naar tijd, beschikbaarheid en deskundigheid. Maar zijn deze mensen ook geraakt door het evangelie en ‘vol' van de heilige Geest? Hoe zou een kerkenraad eruit zien, waarin alle ambtsdragers hun tijd en deskundigheid bewust onder leiding van de heilige Geest stellen? 

4. Daag je leden uit tot discipelschap!
Jezus zocht geen kerkgangers, maar discipelen. Richt je gemeente en de kerkdiensten daarom zo in dat het een oefenplek wordt. Laat het een plek zijn waar gemeenteleden op allerlei concrete manieren worden uitgedaagd elkaar lief te hebben, hun gaven in te zetten en te luisteren naar de Geest. Train gemeenteleden om Christus zo ook in de praktijk van hun dagelijks leven te volgen. Zó krijgt de kerk ook weer karakter en zeggingskracht naar buiten toe. Discipelen van Christus geven licht en smaak (Matt. 5) aan hun omgeving, hun familie, in de buurt, op het werk. Predikanten zullen daarin moeten voorgaan. Het is niet alleen hun taak om te preken, maar ook om de ‘heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.' 

5. Laat de kerkdiensten mensen weer inspireren!
Gebeurt dit nu dan niet? In ieder geval veel te weinig. We werken maar wat vaak een standaard programma af. Soms proberen we diensten ‘op te leuken.' Maar of dat echt inspireert? Hoe zien kerkdiensten er dan uit die wel inspireren? Hét antwoord daarop hebben wij niet, maar we vinden wél dat het daarover moet gaan. Een kerkdienst die inspireert is in ieder geval een dienst die je dichter bij Christus brengt, dichter bij elkaar en dichter bij jezelf brengt. De onderdelen van een kerkdienst moeten dan ook iets heiligs hebben, ze moeten krachtig verbonden zijn met Christus zelf en gedragen worden door gebed. Tegelijk moeten ze herkenbaar en uitdagend zijn voor gewone mensen, ook qua taal, zodat iedereen met hart en ziel kan meedoen. Er zijn kerken die daar op indrukwekkende wijze mee bezig zijn, andere gemeenten kunnen daar nog van leren.

Klik hier voor de PDF 'Gesprekshandleiding Kerk 2025' van PKN 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband