Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing » Vernieuwing en Israël

De Koning van Israël

De Koning van Israël

Wij geloven dat het belangrijk is om te beseffen dat onze Heiland en Verlosser Jezus Christus geboren is uit het volk van de Joden. Het zijn in de eerste plaats de profetieën aan Israël die van Hem getuigen.

Als Jezus dan ook op aarde verschijnt, wordt zijn geboorte door de engel Gabriël aan Maria aangekondigd met de mededeling dat Hij zal zitten op de troon van zijn vader David en dat Hij voor eeuwig koning zal zijn over Jakob. Nathanaël zegt bij zijn roeping : "Gij zijt de Koning van Israël !" Als Jezus sterft hangt boven zijn hoofd "de beschuldiging" "Jezus de Nazarener, de koning der Joden." Na zijn opstanding vragen de discipelen wanneer Hij het koninkrijk voor Israël herstellen zal.


De naam Koning der Joden tekent ook zijn roeping en taak. Hij zal zijn volk redden van hun zonden en verlossen van hun vijanden zodat zij in alle vrijheid God kunnen dienen, Hij zal de luister van Israël herstellen en de verstrooide stammen terugbrengen. Christus is het diepe geschenk van God in zijn eeuwige trouw aan het volk dat Hij heeft uitverkoren. De verbondenheid van Jezus met Israël betekent ook moeite en benauwdheid voor het volk.

In het boek Openbaring lezen wij van de vrouw met de twaalf sterren, die Christus baart en door de draak vervolgd wordt als Christus verhoogd is tot God en zijn troon.

Conclusie
Jezus is niet alleen de Zaligmaker voor de volkeren en de Heiland der wereld, Hij is in de eerste plaats de Koning van Israël. Als we dat zouden vergeten zouden wij niet alleen Israël onrecht doen, maar ook Jezus. Willen wij een volledig beeld hebben van Jezus, dan zullen wij Hem ook moeten eren als de Koning der Joden. Nergens staat in de bijbel dat Hij dit koningschap heeft afgelegd. Wij realiseren ons dat het lijden en de aanvechting van het volk van de Joden, ook in de actualiteit van vandaag, alles te maken heeft met het feit dat zij het eigendom is van Christus. Maar zoals zij deel heeft aan zijn lijden, geloven wij ook dat Israël zal delen in zijn heerlijkheid en glorie.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband