Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie

Doel, missie en visie EW

Biddend zoeken naar en werken aan de geestelijke vernieuwing.

Doel

Het doel van het EW is als volgt verwoord in artikel 2 van de statuten:
1) De stichting heeft ten doel:
a. dienstbaar te zijn aan de Protestantse Kerk in Nederland
b. binnen het kader van het in sub a genoemde kerkgenootschap evangelische gemeente-opbouw gestalte te geven en proefpolders te creëren waar alle aspecten van evangelische gemeente-opbouw kunnen worden beleefd.
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2) De stichting heeft haar grondslag zoals omschreven onder ‘onze uitgangspunten' in het Manifest van de Evangelische beweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
3) De stichting beoogt niet het maken van winst

Vanaf haar ontstaan in 1995 heeft het EW zich opgesteld als een visiebeweging, die zich positief wil inzetten voor het bouwen van geloof en visie in het leven van de kerk en haar gelovigen. Daarbij richt ze zich met name op de leiders van de kerk: predikanten, theologiestudenten, kerkenraadsleden, de dienstenorganisatie en de synode.

Missie

Uit bovenomschreven doel is vervolgens de volgende missie van het Evangelisch Werkverband geformuleerd:
Het Evangelisch Werkverband is een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse kerk in Nederland, die biddend wil zoeken naar en werken aan een geestelijke herleving voor de hele kerk,
opdat deze, gericht op Gods heerlijkheid, in gehoorzaamheid aan haar Heer Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest, haar roeping in de wereld kan vervullen.
Ze gelooft daarbij in het priesterschap van alle gelovigen en wil daarom het geestelijk potentieel dat God aan de gemeente geeft aanboren, ruimte geven en tot ontplooiing brengen.

Biddend - want geestelijke vernieuwing is het werk van Gods Geest, niet van mensen.

Zoeken naar - want ook wij hebben de antwoorden op de vragen van kerk en samenleving niet ‘in onze zak' zitten. Het is dus een biddende zoektocht naar vernieuwing van de kerk.

Werken aan - want we willen ons toewijden aan die zoektocht. Paulus noemt ons ‘medewerkers van God'. We vinden het een voorrecht om met Hem te mogen meewerken in het werk dat Hij wil doen in en door Zijn kerk.

Droom

Met de kerk willen we "tegenover de apathie telkens opnieuw de voortgang van het evangelie zetten". We dromen van een levende, Christusbelijdende, Protestantse kerk, die met nieuw missionair elan het evangelie vrijmoedig verkondigt in alle lagen van de Nederlandse bevolking.

Bemoediging 

Het EW is daarbij een beweging van bemoediging. Onder bemoediging verstaan we:

  • moed geven, door het blijven communiceren van de visie voor vernieuwing van de kerk.
  • voorbeelden laten zien van vernieuwing in concrete, vaak weerbarstige situaties. Daarbij is het "kleine verhaal" (van de ploeterende persoon/groep) net zo belangrijk als het "grote verhaal" van de droom en het succes.

Motto

Levend uit Gods liefde
Staande in de kerk
Bewogen met de wereld

Geestelijke visie

Het EW wil in de gezindheid van Christus de Protestantse Kerk op plaatselijk en landelijk niveau dienen. Over die gezindheid van Christus zegt het bestuur:
We geloven dat geestelijke vernieuwing alleen gestalte kan krijgen in de gezindheid van Christus. Als beweging willen we die gezindheid met de volgende kernwoorden omschrijven:

  • Nederig - we willen nederig zoeken naar mogelijkheden voor geestelijke vernieuwing
  • Dienend - we willen dienstbaar zijn aan het geheel van de kerk
  • Trouw - we willen trouw zijn aan onze roeping om binnen de Protestantse Kerk werkzaam te zijn
  • Volhardend - we willen volhardend zoeken naar diepgaande vrucht, beseffend dat het niet gaat om snel en oppervlakkig 'succes'
  • Integer - we willen verantwoording afleggen van ons doen en laten, ook in financieel opzicht
  • Open - we willen openstaan voor Gods leiding en daarbij nieuwe wegen en vormen niet schuwen
  • Profetisch - we willen helder zijn, ook als het gaat over zaken die ons verontrusten in de kerk
  • Toegewijd - we willen vrijmoedig de Heer volgen; we zijn bereid ons kruis op ons te nemen (vgl. Spr. 29:25)

We belijden dat we van nature deze gezindheid van Christus niet hebben, maar we geloven dat de Heilige Geest deze gezindheid in ons allen wil bewerken.

Donatie

Uiteraard stellen wij uw gift of donateurschap om doelen en missie te realiseren zeer op prijs: Online doneren

ANBI

Stichting EWV is een ANBI stichting. Hieronder publiceren wij de concept jaarcijfers over 2017.

Jaarcijfers 2017 

 

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband