Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Cursus Luisteren naar Gods stem

Cursus Luisteren naar Gods stem

Bij het onderzoek rondom de cursus en het thema ‘persoonlijke voorbede' bleek dat veel gemeenteleden in een ‘doorsnee-PKN-gemeente' weinig ervaren van Gods aanwezigheid in hun leven, of zich hier niet van bewust zijn. Er is daardoor ook meestal geen sprake van een intieme, persoonlijke relatie met God. Dit belemmert het groeien in geloof en in discipelschap.
Om deze reden is de cursus ‘Luisteren naar Gods stem' ontwikkeld.

Doel
Als doelen van deze cursus onderscheiden we enkele algemene hoofddoelen en een aantal concrete leerdoelen.
Algemene hoofddoelen:
• Gemeenteleden groeien in de vertrouwelijke omgang met God
• Opbouw van de gemeente door groei in geloof en discipelschap van gemeenteleden
• Bevorderen van een cultuur van gebed in de gemeente

Concrete leerdoelen:
De deelnemer:
• Neemt dagelijks tijd om met God te spreken
• Wordt daarbij rustig en stil
• Houdt een gebedsdagboek bij
• Weet op welke manieren God spreekt en herkent dit in zijn/haar leven
• Is zich bewust van en ervaart Gods aanwezigheid in zijn/haar leven
• Groeit in zijn/haar persoonlijke relatie met God

Doelgroep
De doelgroep van de cursus bestaat uit de EW achterban. Dit zijn over het algemeen midden-orthodoxe gemeenten met een evangelische inslag. De meeste gemeenteleden zijn boven de 50 jaar.
Ondanks dat, is deze cursus zeker ook bedoeld voor twintigers en dertigers.
Het opleidingsniveau van gemeenteleden is erg wisselend en ook afhankelijk van de plaats.

Deze cursus gaat uit van een gemiddeld opleidingsniveau (MBO).
Daarnaast veronderstelt de cursus bij de deelnemers:
• Geloof in een persoonlijke God die aanwezig is en spreekt in het dagelijks leven
• Geloof in de Bijbel als Woord van God
• Geloof in de inwoning en werking van de Heilige Geest
• Verlangen naar Gods aanwezigheid in hun leven en naar groei van hun geloof

Wat betreft het onderwerp van de cursus heeft de schrijfster van de cursus de volgende pijnpunten gesignaleerd:
• Niet bewust van Gods aanwezigheid
• Bidden, maar geen antwoord ontvangen
• Gebrek aan verwachting
• Gebrek aan tijd om met God te zijn
• Gebrek aan rust en stilte
• Niet weten hoe Gods stem te verstaan
• Gebrek aan geloofsgroei
Deze punten zijn leidend geweest bij het bepalen van de doelen, inhoud en vormgeving van de cursus.


Lees meer:

over de opzet en inhoud van de cursus
over de benodigde faciliteiten, evaluatie, kosten etc.

Nieuwe cursussen 'Luisteren naar Gods stem'
-
Lutten, start 8 februari
- Arnemuiden, 16 en 17 maart (weekend)
- Zwolle, start 10 april
- Opeinde, start 5 april

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband