Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming » Luisteren naar Gods stem

Opzet en inhoud

Opzet cursus Luisteren naar Gods stem

Bij de opzet van de cursus zijn de volgende randvoorwaarden voor de cursus gesteld:
• Basis van discipelschap
• Aansluiten bij PKN doelgroep
• Laagdrempelig
• Theologisch verantwoord
• Gebruik van NBV-vertaling
• ‘Learning by doing'

Gekozen is om de cursus zoveel mogelijk door de eigen predikant te laten geven. Deze kent de gemeente en weet wat er leeft en wat de behoeften zijn. Hij/zij kan daardoor beter aansluiten bij de doelgroep, en bovenal het thema inbedden in het geheel van de gemeente. Voor een blijvend effect is het essentieel dat het onderwerp niet eenmalig op een cursus aan de orde komt, maar dat het regelmatig terugkomt, bijvoorbeeld in een (thema)dienst, op vergaderingen, in kringen, in het pastoraat enz.

Doordat de predikant een leiderschapsrol heeft in de gemeente en een voorbeeldfunctie vervuld kan hij/zij de gemeenteleden leiden en voorgaan in hoe het leven met God vorm krijgt in het dagelijks leven.
Predikanten/leiders in een gemeente vervullen vaak een cruciale rol bij geestelijke vernieuwing.

In de nota over discipelschap die het EW in 2014 heeft opgesteld worden twee belangrijke vragen voor discipelen genoemd:
1. Wat zegt de Heer tegen mij?
2. Wat ga ik ermee doen?
Dit zijn de kernvragen bij discipelschap. Deze cursus steekt vooral in op de eerste vraag. Om te weten wat God zegt moet je eerst leren luisteren Gods stem. Zo vormt de cursus ook een basis voor discipelschap.

Daarnaast worden in de nota drie kernwaarden van een discipel genoemd:
1. Boven: In liefde groeien naar God.
2. Binnen: In liefde groeien naar elkaar
3. Buiten: In liefde groeien naar de wereld
Hierin komt de bekende drieslag uit het gemeenteopbouwwerk terug.

Ook in de cursus komt deze drieslag (beperkt) aan bod bij de oefeningen. De oefening op avond 1 gaat over ‘Boven' die op avond 2 over ‘Binnen' en die op avond 3 over ‘Buiten'. De reden hiervoor is om deelnemers te laten zien dat een persoonlijke relatie met God niet alleen voor jezelf is, of een doel op zichzelf. Maar dat dit onderdeel is van, en invloed heeft op je hele leven en alle relaties die je hebt. Het uiteindelijke doel is een leven tot eer van God en in dienst van Zijn Koninkrijk.


Inhoud

In navolging van het Karpos leerhuis systeem is gekozen voor een cursus van 3 avonden.
Tijdens de cursusavonden is veel tijd ingepland voor oefenen in kleine groepjes. Het luisteren naar Gods stem leert men niet door erover te lezen, maar door er in de praktijk mee te oefenen.
Het onderwijs wil deelnemers een Bijbelse basis en toerusting en handvatten geven voor de praktijk.

Opzet van elke avond:
0:00-0:15: opening, zingen, gebed
0:15-0:35: oefening luisterend bijbellezen
0:35-0:55: Toerusting
0:55-1:10: Koffie/thee pauze (optioneel)
1:10-1:25: Aanbidding met enkele liederen
1:25-2:05: Oefening en gebed in groepjes
2:05-2:15: Afsluiting met lied, mededelingen

Om de bijbelse basis van de cursus te onderstrepen en te benadrukken dat de Bijbel de belangrijkste bron is van Gods spreken begint elke cursusavond met een oefening ‘ Luisterend bijbellezen'.

De onderwerpen voor de toerusting zijn:
Avond 1: Wandelen met God (over een persoonlijke relatie met God)
Avond 2: Wacht op de Heer (over tijd nemen voor God, stil worden en verwachting)
Avond 3: Rivieren van levend water (over de inwoning en vervulling met de Heilige Geest)

In de toerusting komen ook praktische zaken aan de orde zoals:
• Hoe spreekt God?
• Hoe kan ik stil worden / tot rust komen?
• Welke obstakels kunnen er zijn?
• Hoe toets ik of iets van God is?

Naast de cursusavonden krijgen de deelnemers huiswerk mee om hen te stimuleren het geleerde thuis toe te passen en tijd te nemen voor de dagelijkse omgang met God.

 


Lees meer:

over de aanleiding van de cursus, doel en doelgroep
over de benodigde faciliteiten, evaluatie, kosten etc.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband