Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

We vinden het belangrijk om onze cursisten goed te informeren over hoe onze trainingen werken. Om die reden nemen we je graag mee een aantal praktische zaken.

Betalen 
De inschrijfgelden worden in rekening gebracht bij aanmelding van de training. De betalingen worden via iDeal of via een machtiging door het EW geïncasseerd. De reden dat we bij inschrijving factureren is omdat we op deze wijze een goed beeld hebben van de deelnemers die betaald hebben. Tevens kunnen we de inkomsten plannen, hetgeen belangrijk is voor de stichting.  

Tussentijdse beëindiging 
Indien een deelnemer zicht heeft aangemeld en vóór twee weken (14 dagen) voor de aanvang van een onderwijsvariant besluit om toch niet deel te nemen, wordt het volledige bedrag gecrediteerd. Daarna en ook als een deelnemer besluit te stoppen na aanvang van een onderwijsvariant, wordt doorgaans 100% van de onderwijskosten in rekening gebracht. Dit omdat de trainingen meestal niet meer dan 8 dagdelen omvat. Het is niet mogelijk om gedurende de training te stoppen en in een nieuw seizoen kosteloos verder te gaan. De deelnemer dient zich opnieuw in te schrijven en te betalen voor de nieuwe training. Het EW houdt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers een training te annuleren. De bovenstaande plichten komen dan te vervallen. Het EW houdt zich tevens het recht voor tot eenzijdige beëindiging van het onderwijscontract, in geval van ernstige belemmering van het volgen van de training. 

Administratiekosten 

We hebben ervoor gekozen om minimale administratiekosten in rekening te brengen bij reguliere betalingen. De onderwijskosten dekken de kosten die we maken om het onderwijs aan te bieden en we willen zoveel mogelijk extra lasten vermijden. Wanneer we in een situatie komen tot stelselmatige achterstand in betalingen, zijn we op enig moment genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. 

Geheimhouding
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of als dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. 

Copyright
Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

Klachtenprocedure:
Inleiding
De klachtenregeling is opgezet om cursisten of deelnemers aan onze cursussen de gelegenheid te geven een klacht in te dienen. Deze klachtenregeling is in lijn met de vereisten van het CRKBO.

In eerste instantie proberen wij te voorkomen dat er een situatie ontstaat waar een klacht uit kan voorkomen, er komen in de praktijk dan ook weinig klachten voor. In het geval dat u alsnog een klacht heeft volg dan de procedure voor het indienen van een klacht.

Fase 1
In eerste instantie kan u met uw docent of begeleider uw klacht bespreken. Kleine klachten zoals logistieke klachten of nalatigheden kunnen dan direct worden opgelost.

Fase 2
Grotere of complexere klachten kunnen per brief of per mail worden gestuurd naar de directie of naar de klachtenfunctionaris. Klachten kunnen bijv. gaan over contractafspraken, het niveau of de kwaliteit van de lesstof, de deskundigheid van een docent of het gedrag van de docent of personeel van het instituut.

Het adres:
Stichting Evangelisch Werkverband t.a.v. Klachtenfunctionaris
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur

Het mailadres:
info@ewv.nl t.a.v. klachtenfunctionaris

Klachtenprocedure:
Na ontvangst wordt de klacht geregistreerd en doorgenomen. U krijgt ommegaand een bevestiging van ontvangst van de klacht. De klachtenfunctionaris kan u mogelijk uitnodigen voor overleg. Indien nodig wordt er contact opgenomen met interne betrokkenen. De klachtenfunctionaris, eventueel in overleg met de directie zal de klacht beoordelen. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht zal u het oordeel van klachtenfunctionaris ontvangen, indien er meer tijd nodig is zal u daarvan op de hoogte gebracht worden met redenen omkleedt met een geschatte tijd voor de afronding.

Het antwoord kan een voorstel voor verbetering bevatten maar ook kan dit een afwijzing van de klacht zijn als de klacht niet bewezen kan worden of niet toegerekend kan worden tot het instituut.

Na het oordeel beschouwt de klachtenfunctionaris de klacht als afgedaan en registreert dit in het klachten register. De klacht wordt voor tenminste 2 jaar bewaard.

Fase 3
Indien u het niet eens bent met het oordeel is er nog een beroepsmogelijkheid. Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris die contact opneemt met een mediator of een geschillencommissie. Hij stuurt de klacht en bijbehorende documentatie en correspondentie op.

Het Evangelisch Werkverband is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). De SEM is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je met klachten over machtsmisbruik terecht kunt bij het landelijke SEM-meldpunt.

Dit instituut is onafhankelijk en niet gebonden aan ons instituut. Zij hebben verklaard onafhankelijk en zonder aanwijzing van ons instituut de klacht opnieuw te beoordelen. Indien u niet akkoord bent met de keuze van dit instituut wordt u in de gelegenheid gesteld een andere persoon of instituut voor te stellen.

Voor beroepsverzoeken kan contact worden opgenomen met:
Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM)

SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 085 – 488 14 49.

Basiscondities:
Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld. Beide partijen geven elkaar de gelegenheid tot hoor en wederhoor en houden tot de afhandeling de informatie of de voortgang vertrouwelijk voor niet betrokkenen. De (eind) beoordeling van de onpartijdige mediator of klachtencommissie is voor beide partijen bindend.

Klachten over fysieke schade vallende onder aansprakelijkheid of verzekering worden door een verzekeraar beoordeeld. Juridische klachten (civiel of strafrechtelijk) kunnen rechtstreeks met tussenkomst van juridische bijstand volgens landelijke wetgeving worden afgehandeld.

Evangelisch Werkverband
Februari 2023