Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Privacy statement EW

Het Evangelisch Werkverband – Stichting binnen de Protestantse Kerk (Hierna te noemen: ‘EW’) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door partners, donateurs, cursisten, deelnemers evenementen, nieuwsbrieflezers, bestuursleden, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website en webshop.

Verwerking van uw gegevens

EW houdt een relatieadministratie bij. Relaties zijn personen die zich hebben aangemeld als partner, donateur, nieuwsbrieflezer, cursist, deelnemer, vrijwilliger of werkgroeplid. Het EW is een stichting binnen de Protestantse Kerk en informeert haar relaties over bijeenkomsten en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan het werk van de stichting. Het werk van EW wordt voornamelijk gefinancierd door giften van partners, donateurs en via cursussen en bijeenkomsten. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, cursussen of acties en wanneer u zich aanmeldt als partner, donateur, cursist, deelnemer of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldkaart.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Het EW heeft een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan het secretariaat van EW: 0342-460010 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@ewv.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Het EW is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het secretariaat van EW, Eendrachtstraat 29A, 3784 KA Terschuur.

Bekijk hier een uitgebreide uitleg van uw rechten

E-mail

Wanneer u als lezer van onze nieuwsbrieven, als partner, donateur, cursist, deelnemer, werkgroeplid of vrijwilliger uw e-mailadres aan EW hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd om u op de hoogte te brengen van en uit te nodigen voor onze bijeenkomsten en om een financiële bijdrage te vragen.

Het EW maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail hebt aangeklikt. Op deze wijze kan het EW haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen/regio’s kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij het secretariaat van EW: 0342 - 460010 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@ewv.nl.

Contact met leden, donateurs en relaties

Het EW informeert haar partners en donateurs over haar werk via nieuwsbrieven, per e-mail en post. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van het EW te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

Het EW gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Het EW heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy-beleid

EW houdt het recht het privacy-beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de operationeel manager. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Tel.nr. 0342-460010 of per e-mail info@ewv.nl.

Privacy beleid EW - Stichting binnen de Protestantse Kerk Nederland. Versie: april 2018.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband